Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU VETEDU

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z  portalu internetowego VetEdu dostępnego pod adresem www.vetedu.com.pl (dalej: „Portal”).

2. Właścicielem Portalu jest Linear Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. 3 Maja 7/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434274, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł, NIP 5213635104, REGON 146251648 (dalej „Administrator Portalu”).

3. W skład Portalu wchodzą:

 1. Moduł Baza Szkoleń
 2. Moduł Edukacyjny
 3. Moduł Baza Ofert
 4. (Moduł) Wewnątrz-portalowy komunikator.

4. Portal nie udziela pomocy ani porad weterynaryjnych. Jest jedynie Portalem umożliwiający uzyskanie dostępu do informacji, szkoleń i pomocy dydaktycznych z zakresu weterynarii.

5. Przed skorzystaniem z Portalu należy skrupulatnie przeczytać poniższy Regulamin.Korzystając z Portalu każdy Użytkownik niezarejestrowany i Użytkownik zarejestrowany potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają przepisy prawa polskiego obowiązujące w tym zakresie.

7. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności w Portalu VetEdu”, dostępnym na Portalu.

 

§ 2
Definicje

1.  Regulamin  -  niniejszy  regulamin,  przy  czym  jego  zapisy  dotyczą  wszystkich Użytkowników Portalu.

2. Portal - zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, zamieszczoną pod adresem www.vetedu.com.pl, będąca własnością Administratora Portalu.

3. Administrator Portalu - Linear Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. 3 Maja 7/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434274, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł, NIP 5213635104, REGON 146251648.

4. Rejestracja – czynność polegająca przesłaniu przez Użytkownika do Usługodawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego za pomocą Portalu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, w wyniku której Użytkownik otrzymuje login i hasło dające dostęp do jego Konta.

5. Konto - przestrzeń sieciowa Użytkownika zarejestrowanego, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu loginu i hasła) obejmująca zbiór danych danego Użytkownika i umożliwiająca w/w Użytkownikom korzystanie z ich uprawnień w Portalu, w tym w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi i innymi elementami związanymi z użytkowaniem Portalu, dostępem do poszczególnych Modułów czy funkcjonalności.

6. Moduły – wyodrębnione część portalu zawierająca tematycznie powiązany zestaw funkcjonalności, wymienione w § 1 ust. 3.

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Portal lub korzystająca z poszczególnych jego Modułów lub usług. Użytkownicy w zależności od przysługujących im praw i obowiązków, dzielą się na następujące kategorię: Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników niezarejestrowanych,

8.  Użytkownik  niezarejestrowany  -  Użytkownik,  który  nie  przeszedł  pozytywnie procesu Rejestracji, korzystający z Portalu na zasadach wskazanych w § 3.

9.  Użytkownik Zarejestrowany –  Użytkownik, który  przeszedł pozytywnie proces Rejestracji, korzystający z Portalu na zasadach wskazanych w § 4.

10. Aktualności – informacje na Portalu dotyczące materiałów edukacyjnych, wydarzeń, ciekawostek i inne dostępne na Portalu bezpłatnie, bez konieczności logowania się do Konta czy dokonywania Rejestracji.

11. Materiały Szkoleniowe – zamieszczone na Portalu wszelkie pliki edukacyjne, dostępne w Module Edukacyjnym, w tym pliki video, pliki tekstowe, pliki audio,

12. Oferty – Materiały informacyjne o charakterze marketingowym lub promocyjnym zamieszczone przez Firmy na Portalu. Do Ofert zalicza się także Reklamy.

13. Reklamy – wszelkie widoczne treści reklamowe wyrażone w dowolnej formie. Użytkownik  Niezarejestrowany i  Użytkownik  Zarejestrowany  wyrażają  zgodę  na zamieszczanie reklam w Portalu przez Administratora Portalu.

14. Wiadomości – wiadomość elektroniczne przesłana pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi, za pomocą wewnątrz-portalowego komunikatora.

15. Regulamin Świadczenia Usług „PayU” – regulamin, na podstawie którego użytkownik Portalu może za pośrednictwem operatora płatności tj. Pay U S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495 (dalej „Operator”) dokonywać płatności związanych z korzystaniem z Portalu. Regulamin ten dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf. Użytkownik zarejestrowany, Organizator, Firma chcąc dokonać płatności w systemie PayU zobowiązany jest do zaakceptowania ww. regulaminu. Operator płatności PayU zapewnia natychmiastowy transfer płatności, a tym samym dostęp do wykupionych za jego pośrednictwem Materiałów szkoleniowych za które płatność została uiszczona. Operator zapewnia dokonywanie płatności w następujących formach płatności: za pomocą kart płatniczych (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro), przelewów elektronicznych (PayU Express, przelewy bezpośrednie, przelewy tradycyjne).

 

§ 3
Zasady korzystania z Portalu – Użytkownik niezarejestrowany

1. Użytkownik niezarejestrowany ma dostęp do:

 1. Aktualności.
 2. Listy Szkoleń w Module Bazy Szkoleń.
 3. Listy Materiałów Szkoleniowych w module Edukacyjnym.
 4. Modułu Bazy Ofert.

2. Użytkownik niezarejestrowany może:

 1. Wyszukiwać Szkolenia w Module Bazy Szkoleń i przeglądać ich listę bez wglądu w szczegóły Szkoleń.
 2. Wyszukiwać Materiały Szkoleniowe w Module Edukacyjnym i przeglądać ich listę bez wglądu w szczegóły tych Materiałów.

3. Użytkownik niezarejestrowany nie jest zobowiązany do opłaty za wyżej wymienione usługi Portalu.

4. Użytkownik niezarejestrowany może w każdej chwili utworzyć Konto Użytkownika,.

 

§ 4
Zasady korzystania z Portalu – Użytkownik zarejestrowany

1. Użytkownik zarejestrowany, który nie opłacił Abonamentu ma dostęp do:

 1. Aktualności
 2. Listy Szkoleń w Module Bazy Szkoleń.
 3. Listy Materiałów Szkoleniowych w module Edukacyjnym.
 4. Modułu Bazy Ofert.

2. Użytkownik zarejestrowany, który nie opłacił Abonamentu może:

 1. Wyszukiwać Szkolenia w Module Bazy Szkoleń i przeglądać ich listę bez wglądu w szczegóły Szkoleń.
 2. Wyszukiwać Materiały Szkoleniowe w Module Edukacyjnym i przeglądać ich listę bez wglądu w szczegóły tych Materiałów.
 3. Zapisać się na Szkolenie
 4. Opłacić Szkolenie za pomocą PayU bądź tradycyjnego przelewu (uzależnione od Organizatora Szkolenia)
 5. Skorzystać   z   części   Materiałów   Szkoleniowych   udostępnionych    w   Module Edukacyjnym w wersji darmowej.
 6. Korzystać z Wewnątrz-portalowego komunikatora oraz wysyłać i odbierać za jego pomocą Wiadomości od innych Użytkowników zarejestrowanych .

3.   Użytkownik   zarejestrowany,    który   opłacił   Abonament,    poza   uprawnieniami wskazanymi w pkt. 1 i 2 ma dostęp do:

 1. Całego  Modułu  Edukacyjnego ze  wszystkimi jego  funkcjonalnościami, w  tym korzystać może ze wszystkich Materiałów Szkoleniowych udostępnionych w Module Szkoleniowym.
 2. Całego Modułu Bazy Szkoleń ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.

 

§ 5
Opłaty za korzystanie z Portalu

1. Założenie Konta Użytkownika zarejestrowanego jest bezpłatne. Opłata wiąże się z wykupieniem materiałów edukacyjnych.

4. Użytkownik zarejestrowany dokonuje opłat za pomocą usługi PayU. Płatności realizowane są zgodnie z Regulamin Świadczenia Usług „PayU”.

5. W przypadku chęci dokonania opłaty przelewem tradycyjnym należy skontaktować się z Administratorem Portalu.

 

§ 6
Obowiązki każdego Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest podać Administratorowi Portalu przy rejestracji wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby/firmy, na podstawie których Administrator Portalu ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia poszczególnych usług, kwalifikacji Użytkownika do danej kategorii, czy warunków cenowych. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik obowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji.

2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Portalu. Zakazane jest udostępnianie danych przez Użytkownika osobom trzecim oraz Użytkowanie konta Użytkownika przez osoby trzecie. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa nie dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniach poprzednich.

3. Usługi Portalu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywane przez Użytkownika danych znajdujących się na Portalu do celów komercyjnych.

 

§ 7
Działalność Portalu VetEdu

1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności do Portalu (lub jego poszczególnych Modułów). Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

 1. koniecznością naprawy,  rozbudowy, modyfikacji lub  konserwacji sprzętu  albo oprogramowania;
 2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. Niedostępność Portalu, o której mowa w ust. 1 nie stanowi naruszenia warunków świadczenia usług.

3. Administrator Portalu dokłada starań, aby pochodzące informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Administrator Portalu nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki. Dlatego Administrator Portalu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje zamieszczone na Portalu, pochodzące od innych osób niż Administrator Portalu, w szczególności od samych Użytkowników Portalu, w tym od Firm, Wykładowców czy Organizatorów.

 

§ 8
Blokada i usunięcie Konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Portalu, że Użytkownik zarejestrowany narusza postanowienia Regulaminu, Administrator Portalu może zablokować Konto lub poszczególne usługi Portalu, wraz z podaniem w formie mailowej lub wewnątrz-portalowego komunikatora przyczyny takiego postępowania.

2. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika zarejestrowanego działań wskazanych przez Administratora jako rekompensatę przyczyny blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora jako sankcję za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję dalszego przestrzegania Regulaminu.

3. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta z Portalu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik rażąco lub nagminnie narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

4. Zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika zarejestrowanego, który opłacił Abonament za okres w którym nastąpiło zablokowanie lub usunięcie konta, wiąże się z proporcjonalnym zwrotem opłaty abonamentowej.

 

§ 9
W
ymagania techniczne niezbędne do użytkowania Portalu

1. Warunkiem korzystania z Portalu jest spełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Portalu są następujące:

 1. Dostęp do sieci Internet.
 2. System operacyjny: Windows XP lub nowszy, Mac OS.
 3. Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
 4. Włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej.

3. Administrator Portalu nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

 

§ 10
Własności intelektualna i ochrona praw autorskich

1. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz wszelkie elementy treści nie mogą być utrwalane ani zwielokrotniane w jakikolwiek sposób bez zgody Administratora Portalu.

2. Wykładowca może zamieszczać na Portalu tylko materiały do których posiada całość majątkowych praw autorskich, a prawa te nie zostaną obciążone w trakcie dostępu  Materiałów  na  Portalu  na  rzecz  jakichkolwiek  osób  trzecich  w  sposób uniemożliwiający wykonanie niniejszego Regulaminu.

3. Wykładowca zapewnia, że zamieszczenie przez niego Materiałów Szkoleniowych na Portalu nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich. W przeciwnym wypadku Wykładowca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń do Administratora Portalu.

4. Wykładowca zamieszczając Materiały Szkoleniowe na Portalu, przekazuje licencję do tychże materiałów, na rzecz Użytkowników na niżej wskazanych zasadach.

5. Użytkownik nabywa prawo do korzystania (licencja) z majątkowych praw autorskich do Szkoleń lub Materiałów Szkoleniowych, za które uiszcza opłatę Abonamentową na zasadach przewidzianych w Regulaminie, z chwilą ich udostępnienia Użytkownikowi przez Administratora.

6. Licencja do korzystania z majątkowych praw autorskich do Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych jest udzielana jest bezpłatnie na czas obowiązywania umieszczenia Materiału Szkoleniowego na Portalu.

7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, Użytkownik może korzystać z Porad lub Materiałów Autorskich tylko na polach eksploatacji określonych treścią Regulaminu:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Szkolenia lub Materiałów Szkoleniowych dowolną techniką - Użytkownik może korzystać z Porady lub Materiału Autorskiego tylko dla własnych potrzeb, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla celów związanych z własną działalnością gospodarczą, Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać Szkolenia lub Materiałów Szkoleniowych dla potrzeb osób trzecich,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Szkolenie lub Materiał Szkoleniowy utrwalono - Użytkownik nie ma prawa dokonywać obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Szkolenie lub Materiał Szkoleniowy oraz nie ma prawa rozpowszechniać ani udostępniać podmiotom trzecim treści udostępnianych w Portalu Szkoleń lub Materiałów Szkoleniowych.

8. Użytkownik nie ma prawa udzielania dalszych licencji (sublicencji) do Materiału Szkoleniowego.

9. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

 

§ 11
Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Portalu należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@vetedu.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Portalu.

2. W wypadku, gdy treść reklamacji jest czytelna, Administrator Portalu dołoży starań, aby rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Administratora Portalu informacjami. Odpowiedź zostanie przesłana na adres Użytkownika, Firmy, Organizatora bądź Wykładowcy podany w Portalu lub przekazana w innej formie.

3. W przypadku Użytkowników będących konsumentami brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uznanie.

 

§ 12
Polityka plików cookies

1. Administrator Portalu informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego użytkowania Portalu.

2. Użytkownik może usunąć pliki „cookies” umieszczone na jego urządzeniu końcowym lub zablokować funkcję zapisywania plików „cookies” w pamięci swojego komputera  wybierając  odpowiednie  opcje  w  ustawieniach  swojej  przeglądarki internetowej, może to jednak ograniczyć możliwości korzystania ze stron Portalu oraz uniemożliwić Użytkownikowi sprawne korzystanie z Portalu.

3. Więcej informacji na temat stosowanych plików „cookies” zawiera dostępna na Portalu - Polityka prywatności w Portalu VetEdu.

 

§ 13
Zmiany Regulaminu portalu

1. Niniejszy Regulamin Portalu wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu.

2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla wszystkich Użytkowników z chwilą ich opublikowania na Portalu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8.

3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania w formacie PDF w aktualnej wersji pod adresem Portalu.

2. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.

3. W razie sporu z Użytkownikami nie będącymi konsumentami strony określają jako właściwy sąd siedziby Administratora Portalu.